Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Transfer Tehnologic
Regulament de organizare şi funcţionare

 

            I. Constituire, organizare, structură şi sediu


     Art.1.

(1) Centrul pentru Transfer Tehnologic s-a înfiinţat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în scopul creşterii performanţei instituţionale şi îmbunătăţirii cadrului de acces la sursele de finanţare naţionale şi internaţionale, cât şi în vederea creşterii performanţei în activitatea de cercetare care se desfăşoară la nivel universitar.

(2) Centrul pentru Transfer Tehnologic se abreviază prin CTT, denumire care se va folosi în continuare, precum şi în cadrul documentelor elaborate în cadrul acestuia.

(3) CTT este o structură subordonată Prorectorului 1 al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi colaborează cu Centrul de Cercetare Ştiinţifică, aflat în aceeaşi subordine.

 

     Art.2.

     (1) CTT se organizează şi funcţionează în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale HG  Nr. 406 din  2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora, ale Cartei Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi ale hotărârilor Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, denumit în continuare Senatul Universităţii.

     (2) CTT este o structură constituită cu avizarea Consiliului de Administraţie al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi aprobarea Senatului universitar..

     (3) CTT nu are personalitate juridică, fiind reprezentat juridic de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. CTT îşi desfăşoară activitatea conform regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de către Senatul Universităţii.

 

     Art.3.

(1)   CTT este condus de către un director numit prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie.

(2)   CTT îşi exercită funcţiile şi atribuţiile principale prin direcţiile prevăzute, cu următoarele posturi:

(a)    Director, care asigură selecţia viitorilor angajaţi proprii ai CTT, asigură selecţia viitoarelor firme consiliate, asigură urmărirea efectivă a realizării lucrărilor de amenajare şi dotare a spaţiului, va elabora rapoartele financiare şi tehnice legate de activitatea CTT, va elabora Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent CTT,  asigură materialele necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii, va acorda consultanta de afaceri specifica, consultanţă tehnică şi de supraveghere, coordonează activitatea şi conduce personalul.

(b)   Experţi, care asigură asistenţă specializată solicitată de aplicanţi, identifică şi găseşte soluţii pentru firmele care nu deţin potenţial de dezvoltare, accesează programe de finanţare în vederea asigurării surselor financiare necesare aplicanţilor, elaborează studii de marketing pentru a afla nişele de piaţă unde aplicantul poate pătrunde, accesează baza de date pentru a asigura clienţii/furnizorii de produse/servicii necesari aplicanţilor, organizează seminarii/cursuri de pregătire pentru firme, elaborează prezentări de firmă şi planuri de afaceri periodice pentru a analiza capacitatea de dezvoltare a firmelor, include aplicanţii în programul de manifestări expoziţionale.

(c)    Referent, care asigură elaborarea de situaţii/rapoarte privind activitatea de transfer tehnologic desfăşurată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; redactarea de documente, rapoarte, informări, comunicări generale cu referire la activitatea centrului; asigurarea arhivării şi păstrării documentelor; gestionarea corespondenţei interne şi externe a centrului; înregistrarea documentelor interne şi distribuirea lor către compartimentele vizate.

 

     Art. 4.

     Sediul CTT este la Universitatea „1 Decembrie 1918", Palatul Apor, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009, Alba Iulia, România.

         


 II. Viziune, Misiune, Obiective


     Art. 5.

     Viziunea CTT este în concordanţă cu politica strategică a Uniunii Europene (UE) de creştere economică pentru următorii zece ani, Europa 2020, cu eforturile de aliniere treptată la orientările recente ale politicii UE dictate de necesitatea creşterii capacităţii şi competitivităţii sistemelor de învăţământ şi cercetare - dezvoltare - inovare şi compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene.

 

     Art. 6.

Misiunea CTT este stimularea generală a activităţii de colaborare între universitate şi alţi actori de pe piaţă, fiind o „punte" şi un „catalizator" pentru echipele de cercetare, partenerii industriali şi celelalte componente ale „ecosistemului de inovare". Rolul CTT este de a parcurge etapele suplimentare care separă cunoaşterea din laborator de tehnologia industrială.

 

     Art. 7.

     Obiectivele CTT sunt:

a) Creşterea vizibilităţii Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia în plan regional, naţional şi internaţional;

b) Formarea şi dezvoltarea resurselor umane implicate în realizarea proiectelor;

c) Iniţierea, promovarea şi consilierea colaborării inter- şi multidisciplinare pentru realizarea proiectelor; 

d) Sprijinirea realizării indicatorilor de performanţă ai instituţiei pentru autoevaluarea internă a calităţii. 

e) Promovarea calităţii în cercetare; 

f) Modernizarea şi eficientizarea bazei materiale necesare desfăşurării cercetării ştiinţifice din universitate; 

g) Orientarea cercetării din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia spre nevoile societăţii pe termen mediu şi lung; 

h) Realizarea unui management eficient al activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare; 

i) Întărirea dimensiunii de cooperare naţională şi internaţională; 

j) Crearea unui climat de încredere şi cooperare ştiinţifică între cadrele didactice ale universităţii, bazat pe transparenţă decizională; 

k) Asigurarea transferului de know-how între structurile de cercetare/dezvoltare/inovare, mediul de afaceri şi beneficiari publici - instituţii şi populaţie.

 

     Art. 8

     Rolul CTT se concretizează în:

a) Negocierea şi întocmirea contractelor de cercetare, a contractelor de servicii sau a acordurilor de parteneriat cu parteneri industriali;

b) Sensibilizarea cercetătorilor referitor la importanţa comunicării invenţiilor către CTT. Acesta este punctul de plecare al procesului de protecţie a proprietăţii intelectuale;

c) Susţinerea inventatorilor pentru a face dovada conceptului şi validarea pre-industrială;  

d) Gestionarea protecţiei proprietăţii intelectuale generate de instituţie. Aceasta include identificarea surselor de finanţare, interne şi externe (parteneri industriali) pentru înregistrarea cererilor de protecţie a proprietăţii intelectuale (nu doar brevete, dar şi mărci sau drepturi de autor), precum şi comunicarea cu experţii legali care se ocupă de întocmirea efectivă a dosarelor de brevetare etc.;

e) Negocierea şi întocmirea contractelor de licenţă şi transfer al proprietăţii intelectuale către industrie, cu sau fără sprijinul unor consilieri juridici externi de specialitate;

f) Încurajarea şi sprijinirea creării de companii noi (start-up şi spin-off). Stimularea culturii antreprenoriale este un element esenţial, pe termen lung, al activităţii CTT şi aceasta se realizează prin difuzarea modelelor de succes şi prin organizarea de contacte, comunicări şi evenimente, în cadrul instituţiei, pentru a sensibiliza personalul CD la problematica antreprenoriatului.

 

     Art. 9.

     CTT are următoarele atribuţii:

a) Promovează activitatea de inovare şi transfer tehnologic; 

b) Contribuie la implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a tehnologiilor avansate; 

c) Asigură accesul IMM-urilor la serviciile tehnologice şi infrastructură CDI ale universităţii; 

d) Asigură asistenţa pentru achiziţiile de tehnologie (interne sau de import); 

e) Asigură realizarea şi administrarea pachetelor de produs (documente transfer CDI - producţie); 

f) Asigură transferul eficient al rezultatelor echipelor de CDI către departamentele de producţie din companii; 

g) Asigură participarea la competiţii pentru proiecte de CDI finanţate de Guvernul României prin Ministerul Cercetării şi Inovării şi la proiectele finanţate de UE; 

h) Elaborează studii statistice sau de fezabilitate pentru activităţile desfăşurate.

 

 

            III. Patrimoniu. Finanţare


      Art. 10.

(1) Patrimoniul constă din baza tehnico-materială Corp Palatul Apor, et.1., Universitatea „1 Decembrie 1918", precum şi dotările asigurate de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

(2) Patrimoniul se va dezvolta progresiv în urma activităţilor desfăşurate în cadrul contractelor privind acţiunile suport şi complementare, derulate cu finanţare proprie, naţională şi internaţională, precum şi prin achiziţii din venituri proprii, prin donaţii, prin sponsorizări, acesta fiind inventariat şi înregistrat în evidenţe de baza materială conform procedurilor legale din universitate.

 

     Art. 11.

     Resursele financiare ale CTT pot fi constituite din venituri de la buget şi proprii, corespunzătoare activităţilor desfăşurate pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi din donaţii şi sponsorizări, după cum urmează:

a) fonduri acordate prin finanţare pe bază de proiect; 

b) fonduri distribuite din fondurile proprii ale universităţii; 

c) taxe de instruire, formare din contractele cu terţi; 

d) taxe de consultanţă, expertizare, încercări experimentale, servicii către terţi; 

e) taxe de participare la sesiuni de instruire, workshop-uri iniţiate către terţi; 

f) sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni, alte surse constituite conform legilor în vigoare.

 

 

            IV. Competenţe


     Art.12

     CTT are în competenţă implementarea strategiilor şi politicilor Universităţii în domeniul educaţiei, cercetării, dezvoltării şi inovării din perspectiva transferului tehnologic, în concordanţă cu dinamica strategiei naţionale a Ministerul Cercetării şi Inovării.

 

      Art.13.

(1) CTT este coordonată de către directorul acestuia şi de către Prorectorul responsabil. 

(2) CTT stabileşte relaţii de colaborare internă cu facultăţi, departamente, centre de cercetare şi cu DGA. 

(3) CTT stabileşte relaţii de colaborare externă cu Autorităţile de Management, Unităţile de Implementare, Organismele Regionale, Departamente ale Agenţiei de Dezvoltare Regională, ale Consiliului judeţean, ale Consiliilor locale, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii cu competenţe în realizarea proiectelor din fonduri structurale europene precum şi cu entităţi similare din străinătate.

 

 

             V. Activităţi


     Art.14.

     CTT efectuează următoarele activităţi:

a) Asigură transferul de informaţii şi produse ştiinţifice şi de inovare către mediul socio-economic naţional şi internaţional. 

b) Înfiinţează şi întreţine un site al compartimentului prin care se realizează diseminarea cunoştinţelor privind transferul tehnologic, schemele de finanţare, documentaţia aferentă (ghiduri de bune practici pe proiecte, referinţe şi documentaţie din ţară şi străinătate, etc.), dreptul la proprietatea intelectuală. 

c) Asigură suport la evenimente ştiinţifice (seminarii, prezentări, conferinţe în domeniul TT); 

d) Asigură consultanţă în negocierea şi întocmirea contractelor de cercetare, a contractelor de servicii sau a acordurilor de parteneriat cu parteneri industriali; 

e) Organizează parteneriate pentru transfer tehnologic; 

f) Elaborează referate, rapoarte, analize şi studii pentru informarea tehnologică a mediului academic şi mediului de afaceri; 

g) Organizează cursuri privind proprietatea intelectuală şi metodele de informare; 

h) Acordă consultanţă la elaborarea ofertelor de proiecte CDI; 

i) Acordă consultanţă privind metodologii specifice şi nivelul tehnologic în diverse domenii; 

j) Acordă consultanţă privind proprietatea intelectuală şi exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

k) Acordă asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea dreptului de proprietate intelectuală; 

l) Acordă asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel european şi internaţional; 

m) Acordă asistenţă pentru identificarea partenerilor din mediul privat şi cel universitar.

 

 

 VI. Încetarea activităţii

 

     Art.15.

     CTT îşi încetează activitatea prin hotărârea Senatului Universităţii.

 

 

VII. Dispoziţii finale


     Art. 16.

     (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui prin Hotărârea Senatului Universităţii. 
     (2) Regulamentul va putea fi modificat şi completat prin Hotărârea Senatului Universităţii.Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 23.05.2019.